Di dời bàn cắt vải

- Tháo bàn tại địa chỉ cũ đảm bảo đúng kỹ thuật

- Ráp lại bàn tại địa chỉ mới cân chỉnh 

Liên hệ